Podstawowe prawa rady rodziców;

1) ma prawo do suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji. Oznacza to, że nikt nie może wpływać na skład rady rodziców ani na jej strukturę - w naszej szkole rada rodziców wybierana jest co roku w wyniku tajnego głosowania w każdym oddziale klasowym;

2) ma prawo do gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady - w naszej szkole rodzice decydują o dobrowolnych wpłatach, wypracowują środki finansowe poprzez organizację imprez środowiskowych i gospodarują środkami według własnego uznania lub w porozumieniu z dyrekcją szkoły poprzez dofinansowanie: wycieczek szkolnych, zakończenia klas trzecich, zakup nagród dla uczniów, imprez okolicznościowych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły;

3) ma prawo występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

4) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyki szkoły - w naszej szkole rada rodziców co roku uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną wymienione programy;

5) jest uprawniona do opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania tzw. programu naprawczego;

6) ma prawo do opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora - w naszej szkole rada rodziców co roku opiniuje plan finansowy szkoły;

7) musi wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń bądź organizacji pozaszkolnych takich jak: ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego), ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej), PCK (Polski Czerwony Krzyż), LOP (Liga Ochrony Przyrody);

8) wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Ciebie oceny dorobku zawodowego - w naszej szkole rada rodziców w ostatnich trzech latach wydała takie opinie;

9) ma prawo wytypować swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły;

10) ma prawo do wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela oraz oceny pracy dyrektora;

11) ma prawo wnioskowania do dyrektora o utworzenie rady szkoły;

12) ma prawo do opiniowania dorobku zawodowego nauczyciela w związku z ubieganiem się przez niego o awans zawodowy na wyższy stopień - w naszej szkole rada rodziców w ostatnich trzech latach wydała takie opinie;
Spotkanie z Rodzicami

14 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami.
W pierwszej części ogólnej dyrektor szkoły przedstawi Rodzicom cel i założenia ewaluacji zewnętrznej, którą przeprowadzą przedstawiciele Podkarpackiego Kuratora Oświaty w dniach 16, 21 i 22 marca 2017 r.
W drugiej części wychowawcy klasy poinformują o bieżącej sytuacji dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.


Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami uczniów wszystkich klas odbędą się w dniu 11 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 17.00


Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami uczniów wszystkich klas odbędą się w dniu 8 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 17.00

Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w szkole od godz. 17.15

Ogłoszenie 15.09.2016

W dniu 19.09.2016 r. (poniedziałek) w szkole w sali nr 5 o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy wyrazili chęć udziału w zajęciach korekcyjnych wad postawy w basenie CPZ "Sanvit".
Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek w godzinach 17.45 - 18.30.
Dojazd pod opieką nauczyciela: BUS godz. 17.12 (zbiórka przed wejściem do szkoły godz. 16.55), powrót BUS godz. 19.00.

W dniu 31.10.2016 r. wyjazd na basen ODWOŁANY.