GIMNAZJUM PUBLICZNE W IWONICZU
OGŁASZA NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu wprowadza regulamin Rekrutacji w Gimnazjum Publicznym w Iwoniczu na rok szkolny 2016/17.

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Do klasy pierwszej gimnazjum dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (załącznik Nr 1).

Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjum obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Lp.KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1.Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej w miejscowości gdzie znajduje się gimnazjum10Potwierdzenie Dyrektora szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji
2.Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej, gimnazjum8Potwierdzenie Dyrektora szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji
3.Kandydat, którego przynajmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje, prowadzi działalność gospodarczą miejscowości należącej do obwodu danej szkoły5Oświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica lub opiekuna prawnego

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w okresie od 24 do 28 czerwca 2016r.

Komisja przeprowadza weryfikację wniosków w dniach od 29 czerwca do 30 czerwca 2016r.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do godz.10.00 1 lipca 2016r.

Rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia w dniach od 1 do 4 lipca 2016r.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 5 lipca 2016r.

W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum wchodzi trzech nauczycieli szkoły.

Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły.


Szczegółowe informacje dotyczące szkoły i naboru można uzyskać pod adresem:
Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu,
ul. Zagrodniki 21,
38-440 Iwonicz-Zdrój,
tel. 13-43-518-21
lub na stronie internetowej: www.gimnazjum.iwonicz.pl

Wzór podania do odebrania w sekretariacie szkoły lub pobrania ze strony internetowej. [podanie.doc 33kB]Przyjmowanie podań w sekretariacie gimnazjum w terminie:
21.03.- 31.03.2016 r. w godzinach od 8.00 - 15.00.